Welkom bij het Lerend Netwerk Duaal Gent

Duaal leren in lockdown

Ook tijdens corona blijven jongeren leerkansen krijgen in duaal leren. In dit artikel wordt er in gesprek gegaan met enkele ondernemingen die doorwerkten tijdens de lockdown. Waar mogelijk bleven ze leerkansen aanbieden op de werkvloer, in alle veiligheid, of werden stilgelegde trajecten nadien terug opgenomen?

Duale Impuls Gent (19/10/2020)

Ervaringen van bedrijven met alternerend leren: een enquête

"Ten slotte toont ons onderzoek aan dat bedrijven, die alternerend leren aanbieden, over het algemeen tevreden zijn over het systeem." In deze ODIN-bijdrage wordt bekeken wat bedrijven vinden van het systeem van alternerend leren (het Stelsel van Leren en Werken en Duaal Leren) op een aantal vlakken. 

Duale Impuls Gent (19/10/2020)

Leren duaal leren: benut het immense potentieel van duaal leren

Dit artikel schetst hoe het immense potentieel van duaal leren ten volle benut kan worden aan de hand van vijf pistes: duaal leren als leerweg voor elke lerende, technologie maakt gepersonaliseerd leren mogelijk, inzetten op een verder afstemming met de arbeidsmarkt, cocreatie is een musten financiering als driver. 

Duale Impuls Gent (19/10/2020)

POF

Op het Porivinciaal OverlegForum (POF) op 16 oktober 2020 wordt het startschot gegeven voor het Lerend Netwerk Duaal Gent: Duale Impuls Gent. 

Duale Impuls Gent (15/10/2020)

Start Lerend netwerk duaal Gent (Duale Impuls Gent)

Op vrijdag 16 oktober 2020 start het Lerend netwerk duaal in Gent op. Dit lerend netwerk werd opgericht om de duale richtingen in Gentse scholen verder op de kaart te zetten en uit te rollen.

Vanuit het geloof in de kansen en de mogelijkheden van deze duale trajecten voor jongeren hebben de drie projectpartners elkaar gevonden in de opzet van dit lerend netwerk duaal.

TOPunt Gent, penhouder van deze projectaanvraag, werkt, via de deelwerking DUOplus reeds een aantal jaar projectmatig rond de ondersteuning van scholen en werkplekken in een duaal leertraject. (ESF 391-6938, ESF 330-6060, ESF 422-7711) Zij doet dit vanuit een visie op kwalitatieve leerlingenbegeleiding waarin de coaches hun expertise in begeleiden omgezet hebben in concrete, praktische coaching van begeleiders van een jongere in een duaal traject. Dit leidde tot het opmaken van, en geven van een professionaliseringstraject voor trajectbegeleiders duaal leren, in samenwerking met de verschillende pedagogische begeleidingsdiensten van de verschillende netten en de uitbouw van een mentoropleiding in samenwerking met sectoren.

Onderwijscentrum Gent (Stad Gent) ondersteunt, verbindt en inspireert kinderen en jongeren, ouders (en andere opvoedingsverantwoordelijken), onderwijsprofessionals en hun partners, zodat kinderen en jongeren maximale ontplooiingskansen hebben om volwaardig deel te nemen aan de samenleving. Onderwijscentrum Gent gaat voor levenslang leren, een hoog welbevinden en gelijke kansen voor iedereen, en voor de stad als brede leer- en leefomgeving. Dat doet het onderwijscentrum door maatwerk te bieden, door over de grenzen van net en sector heen te werken, door te kiezen voor duurzame acties die kansen bieden op structurele verankering, door expertise te delen en door de link te leggen tussen onderzoek, beleid en praktijk.

Eén van de thema’s binnen de werking van Onderwijscentrum Gent is de verbinding, overgang en wisselwerking tussen Onderwijs en arbeidsmarkt, waarbij de jongeren steeds centraal staan. Jongeren breed genoeg opleiden om aan de wisselende vereisten van de arbeidsmarkt te voldoen, is een uitdaging waarvoor onderwijs en arbeidsmarkt elkaar hard nodig hebben. Vroeger bestonden beide domeinen nog te veel als twee werelden naast elkaar, wat voor jongeren vaak een abrupte overgang betekende eens ze van de schoolbanken op de werkvloer terecht kwamen. Duale opleidingen bieden hier o.a. een antwoord op.

Vanuit het onderwijscentrum volgen we dan ook nauwgezet de evoluties binnen de scholen op het vlak van duaal leren op. Het provinciaal overlegforum dat vanuit het onderwijscentrum gefaciliteerd en voorgezeten wordt biedt hierin veel kansen.

VDAB biedt sinds een aantal jaar een Train The Trainer Onderwijs (TTT) aan voor leerkrachten 3de graad secundair onderwijs. De focus ligt op het stimuleren van loopbaandenken en studie- en beroepskeuzebekwaamheid bij leerlingen.

Doelstelling van de TTT voor leerkrachten is om het loopbaandenken bij leerlingen te stimuleren. Leerlingen krijgen aan de hand van de loopbaanvragen een beter zelfinzicht met het oog op een meer doordachte en gerichte studie- of beroepskeuze. Volgende thema’s komen via vier modules aan bod:

  • theoretisch kader loopbaandenken
  • verdieping in het solliciteren
  • methodieken om een (school)loopbaangesprek te voeren met leerlingen
  • kennismaking met ‘Mijn Loopbaan’ als portfolio voor de leerlingen

Onderwijscentrum Gent, VDAB en Topunt, aanbieders duaal, leerlingen en werkplekken werken samen aan de bovenstaande missie. Co-creatie en intervisie vormen in het lerend netwerk belangrijke elementen, waarbij Gentse scholen net- en niveau-overschrijdend samenwerken, ontwikkelen en uitwisselen. Vanuit ESF Vlaanderen wil men de realisatie van duaal leren in Vlaanderen ondersteunen door de financiering van projecten als Duale Impuls Gent die zorgen voor een verdere professionalisering en omkadering van het duale leertraject van de jongere.

 

Structuur van het lerend netwerk :

Wij wensen iedereen betrokken in dit lerend netwerk een boeiende, leerrijke en 'goesting' gevende opstart. We kijken ernaar uit om een ongetwijfeld boeiend en uitdagend pad met jullie te bewandelen de komende periode.


 

Duale Impuls Gent (15/10/2020)