Het Steunpunt Leerrecht Leerplichtbegeleiding is een organisatie die is gegroeid uit de drie Gentse CLB’s.

Wij doen aan individuele trajectbegeleiding vanuit een neutrale, netoverschrijdende en multidisciplinaire visie.

We werken preventief (maar gaan verder waar anderen stoppen) om ongekwalificeerde uitstroom te vermijden en zo ieders kansen te bevorderen.
 
We gaan op zoek naar zorg op maat voor de leerlingen en vertrekken hierbij steeds vanuit individuele noden : met respect en aandacht voor het welbevinden van de jongere, we volgen zoveel mogelijk het tempo van de cliënt en zetten in op de vertrouwensband

Wie zijn wij?

Multi disciplinair team:

- 6 halftijdse medewerkers
- Daarnaast tewerkgesteld door de 3 Gentse CLB’s
- Op dit moment is één collega gedetacheerd naar het Netwerk samen tegen Schooluitval
- Drie disciplines: maatschappelijk werkers, paramedisch werker, psycholoog
- Wekelijks teamvergadering: bespreken van nieuwe aanmeldingen en intervisie van lopende begeleidingen

Wat doen wij?

Kernopdracht:

Het begeleiden van kinderen en jongeren die ernstig in hun schoolloopbaan worden bedreigd

Concreet:
Leerlingen met veel afwezigheden (kan zowel gewettigd als ongewettigde afwezigheden zijn)
Leerlingen met terugkerende ernstige tuchtproblemen (BOS – leerlingen)
Schoolloze kinderen en jongeren

Samenwerken met netwerkpartners: onderwijs, welzijn en justitie

Hoe werken wij?

- Aanmeldingen gebeuren steeds door het CLB
- Op team maken we een inschatting van het profiel van de jongere
- We bekijken hoe wij als Steunpunt een meerwaarde kunnen bieden
- Wanneer we een dossier opstarten kan dit twee vormen aannemen:
   - Trajectbegeleiding van de leerling in zijn context
   - Coaching van CLB medewerkers

Samenwerking Steunpunt - CLB

Het zorgcontinuüm: ieder heeft zijn rol te spelen

- School: preventie + eerste opvolging en begeleiding
- CLB: bij 5 B  codes wordt het CLB ingeschakeld, het CLB stemt met school af hoe de verdere opvolging moet lopen
- Indien het CLB traject onvoldoende effect heeft schakelt het CLB andere diensten in. Het Steunpunt wil hier een belangrijke partner zijn.

- Andere belangrijke partners zijn Dienst Maatschappelijke Zorg van de politie (DMZ) en jongerenwelzijn (OCJ en sociale dienst Jeugdrechtbank)