Overkophuis Gent

Op 6 februari 2018 gingen de deuren van OverKop Gent open.

Sindsdien vind je alle informatie terug op www.overkop.be en via facebook overkopgent

 

Geen enkele vraag is te groot of te klein

Het Huis voor Jongeren Gent is een huis voor jonge mensen van 12 tot 25 jaar. Ze kunnen er terecht met al hun vragen. Geen enkele vraag is te groot of te klein. Dit centraal gelegen huis in Gent biedt een plek waar jongeren zich welkom voelen. Het is een plaats waar ruimte is voor jongeren om te chillen, zelf initiatieven te nemen en ideeën te lanceren.

Jongeren kunnen zonder afspraak binnenlopen. Ze kunnen er indien gewenst ook contact krijgen met de gespecialiseerde zorg die ze nodig hebben. De opening van het Huis is voorzien in de loop van 2017.

 

The big WHY

Zorgen voor jongeren is zorg dragen voor onze toekomst. Uit de Belgische gezondheidsenquête blijkt dat ongeveer 30% van de jongeren met psychische problemen te kampen heeft, waarvan slechts een klein deel naar de hulpverlening stapt. De adolescentie en jongvolwassenheid is een gevoelige periode voor het ontstaan van vaak ernstige psychische problemen, zoals eetstoornissen, psychoses, suïcidaliteit, dwangstoornissen, middelengebruik, … of het verergeren van reeds bestaande problemen. Het overgrote deel van de geestelijke gezondheidsproblemen op volwassen leeftijd ontstaat tussen 10 en 20 jaar.

Daarom is het zo belangrijk dat jongeren tijdig al hun vragen kwijt kunnen en geestelijke gezondheid bespreekbaar vinden.

Het project inspireert zich op de inzichten van Action For Teens / Adocare http://www.adocare.eu/

 

Same same but different – onze accenten

Het Huis voor Jongeren Gent staat voor:

  • de mening en vraag van jongeren
  • innoveren
  • samenwerking en ontmoeting
  • toegankelijkheid, continuïteit en veiligheid

De kern van Huis voor Jongeren Gent draait rond de stem en de mening van de jongere. In Huis voor Jongeren krijgen jongeren niet alleen een stem in hun eigen verhaal, ze kunnen ook samen met professionals mee uittekenen hoe we het Huis en het aanbod rond jongeren organiseren.

Het Huis ziet jongeren als de pioniers van onze samenleving. Om jongeren te bereiken moet ook jeugdhulp innoveren. Het Huis wil zich profileren als een labo voor jongerenhulp waar, in nauwe samenwerking met de jongeren, de diverse professionele partners met vernieuwde vormen van jeugdhulp experimenteren.

Voor jongeren is het hulpverleningslandschap vaak heel onduidelijk. Het is voor hen belangrijk dat als ze ergens binnen stappen, ze meteen op de juiste plek terechtkomen voor de vragen die ze hebben. In het Huis zullen medewerkers van verschillende diensten samen aan de slag gaan in een nieuwe vorm van teamwerking, die samen met de jongeren wordt uitgetekend. Het Huis is een initiatief van Habbekrats, CAW (JAC), CLB (TOPunt), RCGG, CGG Eclips, UZ psychiatrie en de stad Gent.

De teamwerking moet jongeren meer continuïteit en veiligheid bieden. Momenteel botsen jongeren vaak op lange wachtlijsten. Het Huis kan een plek zijn waar jongeren ook terecht kunnen in deze overbruggingstijd. Op vraag van de jongere zorgt het team voor een doorstroom naar gespecialiseerde zorg. Evengoed wil het Huis garant staan voor een vlotte terugstroom. Want even belangrijk is het om je terug goed te voelen en op school, in je hobby, thuis, … weer je plek te vinden. Het is immers niet omdat je ééns een moeilijke periode hebt gehad, of omdat je worstelt met een aantal kwetsuren, je daarvoor niet een gewone jongen of meisje kan zijn.

De leeftijd voor jongerenhulpverlening wordt door het Huis opgetrokken naar 25 jaar. Op 18 jaar staan jongeren voor veel uitdagingen: schoolkeuzes, overgang naar de arbeidsmarkt, zelfstandig gaan wonen, plots als volwassene worden gezien... De strakke scheidingslijn aan 18 jaar is niet realistisch en erg arbitrair. De breuk tussen jongerenhulpverlening en volwassenhulpverlening is te groot.

Het project inspireert zich op de inzichten van Action For Teens en het onderzoeksrapport Adocare.

 

Concrete doelstellingen

1.    Er is in 2018 een zichtbare plaats in Gent die aantrekkelijk en toegankelijk is voor jongeren, waar zij naast vrijetijdsactiviteiten ook terecht kunnen met vragen waar zij mee zitten (op vlak van welzijn, gezondheid, onderwijs, geestelijke gezondheid,…). Jongeren weten op die manier beter waar ze terecht kunnen, maar ook organisaties en hulpverleners kunnen veel nauwer samenwerken.
2.    Tegen 2018 zijn er een aantal methodieken uitgewerkt die een integrale geestelijke gezondheidszorg voor jongeren mogelijk maken. Dankzij deze nieuwe samenwerkingsvorm tussen hulpverleners van de 0e tot de 3e lijn (jongerenorganisaties, CAW, CLB, CGG, Kinderpsychiatrie UZ Gent) verkleint de drempel naar ambulante of residentiële voorzieningen binnen de geestelijke gezondheidszorg voor jongeren.
3.    Binnen het huis is een concrete intersectorale samenwerking tot stand gekomen tussen de sectoren welzijn, onderwijs, geestelijke gezondheidszorg, jeugd en gezondheid.
4.    Jongeren zijn op verschillende tijdstippen en manieren betrokken in de uitwerking van het project en zijn ook een actieve partner in het hulpverleningsproces zelf.
5.    De helft van de jongeren die in 2018 in “het huis” binnenlopen, komen uit eigen beweging en niet op doorverwijzing.  
6.    Het bereik van jongeren binnen de dienstverlening van de deelnemende partners is in 2018 niet alleen toegenomen, maar jongeren komen vroeger en sneller naar de hulpverlening.

 

Vragen of zin in een actieve inbreng?

Dit zijn de projectcoördinatoren:

                                             

Elke Fontaine                                                                        Samantha Werthen
Elke.fontaine@topuntgent.be                                                    Samantha.werthen@topuntgent.be
0498/51.05.32                                                                         0499/14.49.94

Holstraat 95 - 9000 Gent                                                          Holstraat 95 - 9000 Gent

Afbeeldingsresultaat voor logo rode neuzen Project gerealiseerd met de steun van het Fonds Rode Neuzen, beheerd door de Koning Boudewijnstichting

 

Volg het project

via facebook!

Acties van de voorbije maanden….

  • September 2016

          Deze acties zijn vers van de pers en dus nog te vinden onder onze home-page!

         

Samenwerkende partners