Privacybeleid

Laatste wijziging: 02/04/2019

TOPunt Gent vzw hecht veel waarde aan de bescherming van je persoonsgegevens en respecteert je privacy.
In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om je privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.
TOPunt Gent vzw houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR). Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • je persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacyverklaring;
 • de verwerking van je persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens die minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • vragen om je uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van je persoonsgegevens;
 • passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van je persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • op de hoogte zijn van je rechten omtrent je persoonsgegevens, je hierop willen wijzen en deze respecteren.

TOPunt Gent vzw is verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen, kan dit via onderstaande contactgegevens:
TOPunt Gent vzw, Halvemaanstraat 96, BE-9040 Sint-Amandsberg (Gent), www.topuntgent.be/contact

Waarom verwerken wij persoonsgegevens?
Je persoonsgegevens worden door TOPunt Gent vzw verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden:

 • om te voorspellen naar welke info u op zoek bent en u zo naar sneller naar deze informatie te leiden
 • de administratieve taken die bij het organiseren van een studiedag waar u aan zal deelnemen / hebt deelgenomen voor zolang het verwerken/bewaren van deze gegevens i.f.v. die specifieke studiedag relevant en noodzakelijk zijn.
 • om elektronische nieuwsbrieven van TOPunt Gent vzw te versturen.
  Voor bovenstaande doelstellingen kunnen wij je e-mailadres vragen, verzamelen en verwerken.

We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen.

Verstrekking aan derden
De gegevens die je aan ons geeft, kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.
Zo maken wij gebruik van een derde partij voor het verzorgen van de internetomgeving (webhosting en opslaan van gegevens in een gehoste databank bij de firma Neostrada, Nederland. Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen.

Beveiliging van de gegevens
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om je persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking.

Je rechten omtrent je gegevens
Je hebt recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegeven die wij van je ontvangen hebben. Hoger in deze privacyverklaring staat hoe je contact met ons kan opnemen. Om misbruik te voorkomen kunnen wij je daarbij vragen om je adequaat te identificeren. Om je identiteit te controleren vragen wij je om een kopie van je identiteitskaart mee te sturen. We raden je sterk aan om daarbij je pasfoto onzichtbaar te maken en erbij te vermelden dat het om een kopie gaat.
Tevens kan je bezwaar maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heb je het recht om de door jou verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jezelf of in opdracht van jou direct aan een andere partij. Wij kunnen je vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens dan vragen wij je hierover direct contact met ons op te nemen. Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Wijziging privacy statement
TOPunt Gent vzw kan zijn privacy statement wijzigen. U kan de meest recente versie altijd op deze pagina terugvinden.
De laatste wijziging gebeurde op 15 januari 2021.